W sklepie internetowym www.anuelaudio.pl, priorytetem jest ochrona praw konsumenta. Konsument nie może zrzec się przysługujących mu praw określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta. W przypadku umów zawieranych z konsumentem, postanowienia mniej korzystne niż te przewidziane w Ustawie o Prawach Konsumenta są nieważne, a zamiast nich stosuje się przepisy tej Ustawy. Dlatego niniejszy regulamin nie ma na celu wyłączania ani ograniczania jakichkolwiek praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wątpliwości, należy interpretować przepisy na korzyść konsumenta. Jeżeli w jakimkolwiek zakresie regulamin jest sprzeczny z powyższymi przepisami, to pierwszeństwo mają te przepisy i powinny być one stosowane.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.anuelaudio.pl, prowadzony jest przez Roberta Romaniuka prowadzącego firmę

ANUEL AUDIO
ROBERT ROMANIUK

ul.
Gagarina 13/15
44-
121 Gliwice
NIP 6
31 247 55 78

adres poczty elektronicznej: kontakt@anuelaudio.pl.

1.2. Regulamin ten dotyczy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który dotyczy wyłącznie przedsiębiorców).

1.3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Przetwarzanie tych danych w Sklepie Internetowym odbywa się w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu i zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności udostępnionej na stronie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę, ma prawo do wglądu w te dane oraz do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:
1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz, który umożliwia stworzenie Konta. Dostępny jest w Sklepie Internetowym.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz, dostępny w Sklepie Internetowym, który umożliwia złożenie Zamówienia Usługi Elektronicznej. Następuje to w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, takich jak sposób dostawy i płatności.
4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
6. KONTO – Usługa Elektroniczna dostarczana przez Usługodawcę, składająca się z indywidualnej nazwy (loginu) i hasła, umożliwiająca Usługobiorcy dostęp do zasobów systemu teleinformatycznego. Na Koncie gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje dotyczące złożonych przez niego Zamówień w Sklepie Internetowym.
7. Usługa Elektroniczna dostarczana przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zapewniająca Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera. Newsletter zawiera informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
8. PRODUKT – rzecz ruchoma lub treść cyfrowa, dostępna w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.anuelaudio.pl
11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Robert Romaniuk prowadzący firmę

ANUEL AUDIO
ROBERT ROMANIUK

ul.
Gagarina 13/15
44-
121 Gliwice
NIP 6
31 247 55 78

adres poczty elektronicznej: kontakt@anuelaudio.pl.

12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
16. ZAMÓWIENIE – wyrażenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, mające na celu bezpośrednie zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu z Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W W Sklepie Internetowym są oferowane następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – aby skorzystać z Konta, Usługobiorca musi przejść przez trzy kolejne kroki: (1) wypełnić Formularz Rejestracji, (2) kliknąć przycisk „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzić chęć utworzenia Konta poprzez kliknięcie w automatycznie wysłany link potwierdzający na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji Usługobiorca musi podać swoje dane, takie jak adres poczty elektronicznej i hasło.

2.1.2. Usługa Elektroniczna Konto jest świadczona bezpłatnie i na nieokreślony czas trwania. Usługobiorca ma możliwość w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy. Żądanie można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@anuelaudio.pl lub drogą pisemną na adres: ul. Gagarina 13/15, 44-121 Gliwice.

2.1.3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się, gdy Klient dodaje pierwszy Produkt do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia wymaga wykonania przez Klienta dwóch kolejnych kroków: (1) wypełnienia Formularza Zamówienia i (2) kliknięcia na stronie Sklepu Internetowego przycisku „Potwierdzam zakup” po wypełnieniu Formularza Zamówienia. Przed tym momentem istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (informacje i komunikaty na ten temat są dostępne na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia Klient musi podać swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące Umowy Sprzedaży, takie jak Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów oraz sposób płatności. Klienci, którzy nie są konsumentami, muszą także podać nazwę firmy oraz numer NIP.

2.1.4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia jest dostarczana bezpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa kończy się w momencie złożenia Zamówienia za pomocą formularza lub w przypadku przerwania procesu składania Zamówienia przez Usługobiorcę.


2.1.5. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po zaakceptowaniu Polityki Prywatności.

2.1.6. Usługa Elektroniczna Newsletter jest świadczona bezpłatnie i na nieokreślony czas trwania. Usługobiorca ma możliwość w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy. Żądanie można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@anuelaudio.pl lub drogą pisemną na adres: ul. Gagarina 13/15, 44-121 Gliwice.


2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z obowiązującym prawem i normami społecznymi, szanując prawa autorskie, własność intelektualną oraz prawa osobiste Usługodawcy i innych osób trzecich. Usługobiorca musi wprowadzać dane zgodne ze stanem faktycznym. Zabrania się Usługobiorcy dostarczania nielegalnych treści.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Usługobiorca ma możliwość składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz innych reklamacji dotyczących działania Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została opisana w punkcie 6 Regulaminu) którymś ze sposobów (wystarczy jeden):

– pisemnie na adres: ul. Gagarina 13/15, 44-121 Gliwice;
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@anuelaudio.pl;

2.4.2. Przy składaniu reklamacji zaleca się, aby Usługobiorca podał: (1) informacje i szczegóły dotyczące reklamowanego przedmiotu,
w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, (2) żądanie Usługobiorcy oraz (3) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, co ułatwi i przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji przez Usługodawcę. Podane wyżej wymogi stanowią jedynie zalecenie i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji złożonych bez uwzględnienia zalecanego opisu reklamacji.

2.4.3. Usługodawca dokonuje odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.

2.4.4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Usługobiorcy, który ją złożył, w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku, w szczególności w wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę w opisie reklamacji.


3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta po złożeniu przez Klienta Zamówienia przy użyciu Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym, zgodnie z postanowieniami pkt. 2.1.3 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu wyświetlana na stronie Sklepu Internetowego jest wyrażona w polskich złotych i zawiera podatki. Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego, podczas składania Zamówienia oraz w momencie wyrażenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży, o łącznej cenie Produktu wraz z podatkami, kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz innych ewentualnych opłatach. W przypadku, gdy wysokość tych opłat nie może zostać ustalona, Klient jest informowany o obowiązku ich uiszczenia na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień jest następująca:

3.3.1. Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą jest zawierana po złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym, zgodnie z postanowieniami pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca natychmiast potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje je do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz jego przyjęcie do realizacji są przekazywane Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej podczas składania Zamówienia. Wiadomość ta zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy potwierdzające otrzymanie i przyjęcie Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Po otrzymaniu tej wiadomości e-mail przez Klienta, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


3.4. Treść zawartej Umowy Sprzedaży jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana Klientowi w następujący sposób: (1) Regulamin jest udostępniany na stronie Sklepu Internetowego, a (2) Klient otrzymuje wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2 Regulaminu. Ponadto, treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalana i zabezpieczana w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Klient ma do wyboru
następujące metody płatności oferowane przez Sprzedawcę w ramach Umowy Sprzedaży:


4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu tpay.com. Aktualne metody płatności są określone na stronie internetowej http://www.tpay.com/.

4.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu tpay.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.4. KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu, 61-808 Poznań, przy ul. Św. Marcin 73/6, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru Usług Płatniczych pod nr IP27/2014, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, o kapitale zakładowym w wysokości 5,5 mln zł, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 777-30-61-579, REGON 300878437.

4.3. Termin płatności:

4.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu jest możliwa na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest płatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu, w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe, są podane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w momencie wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.3.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

5.3.1. Przesyłka pocztowa.


5.3.2. Przesyłka kurierska.


5.3.3. Przesyłka elektroniczna.


5.3.3.1. Przesyłka elektroniczna polega na przesłaniu Klientowi, na podany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, linku internetowego (adresu URL). Link ten umożliwia Klientowi pobranie Produktu i zapisanie go na urządzeniu końcowym. Aby to zrobić, Klient musi kliknąć na link lub wpisać go w oknie przeglądarki internetowej.

5.4. Przewidywany termin dostawy Produktu do Klienta wynosi maksymalnie 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub podczas składania Zamówienia podano krótszy termin. Jeśli zamówienie zawiera Produkty o różnych terminach dostawy, obowiązuje najdłuższy z podanych terminów, jednakże nie przekracza on 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.REKLAMACJA PRODUKTU


6.1. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta w przypadku wady fizycznej lub prawnej (rękojmia) sprzedanego Produktu jest określona przepisami prawa powszechnie obowiązującego, szczególnie Kodeksem Cywilnym. Postanowienia dotyczące reklamacji Produktu będącego rzeczą ruchomą z elementami cyfrowymi są uregulowane przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

6.2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego w sekcji informacyjnej dotyczącej reklamacji. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Produktu z umową, która istniała w chwili dostarczenia Produktu Klientowi oraz która ujawniła się w ciągu dwóch lat od daty dostarczenia.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: ul. Gagarina 13/15, 44-121 Gliwice lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@anuelaudio.pl;

6.4. Aby ułatwić i przyspieszyć proces rozpatrywania reklamacji przez Sprzedawcę, zaleca się, aby Klient w opisie reklamacji podał: (1) informacje i szczegóły dotyczące wady, takie jak rodzaj i data jej wystąpienia, (2) żądanie dotyczące sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, oraz (3) dane kontaktowe osoby składającej reklamację. Wymogi te stanowią jedynie zalecenie i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji złożonych bez uwzględnienia zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca dokona niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji Klienta, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi w powyższym terminie, oznacza to, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

6.6. Klient korzystający z uprawnień wynikających z rękojmi jest zobowiązany, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy Produkt na adres: ul. Gagarina 13/15, 44-121 Gliwice. Jeśli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby znacznie utrudnione, Klient ma obowiązek zapewnić dostęp do Produktu Sprzedawcy w miejscu, gdzie się on znajduje.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Klient, będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z różnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


7.2.1. Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), w celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

7.2.2. Klient ma prawo skierować wniosek do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), w celu wszczęcia postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacje dotyczące zasad i trybu postępowania mediacyjnego prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.2.3. Klient może skorzystać z bezpłatnej pomocy w rozstrzyganiu sporów między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady są udzielane przez Federację Konsumentów za pośrednictwem adresu e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich na bezpłatnej infolinii konsumenckiej o numerze 800 889 866.

7.3.  Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami na poziomie unijnym, znana jako platforma ODR (Online Dispute Resolution). Platforma ODR zapewnia interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z kompleksowym wsparciem dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy poszukują pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących umów sprzedaży online lub świadczenia usług.
 
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od niej w ciągu 14 dni kalendarzowych, bez podawania przyczyny i bez żadnych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem opisanych w pkt. 8.8 Regulaminu. Aby zachować termin, wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na przykład:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Gagarina 13/15, 44-121 Gliwice;

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@anuelaudio.pl.

8.2. Wzór formularza odstąpienia od umowy, który można wykorzystać jako przykład, znajduje się w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, a także jest dostępny w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w sekcji dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument ma możliwość skorzystania z tego wzoru, jednak nie jest to wymagane.

8.3. Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:


8.3.1. dla umowy, w której Sprzedawca przekazuje Produkt i ma obowiązek przenieść na Klienta jego własność (np. Umowa Sprzedaży) – od momentu, kiedy Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik objęła Produkt w posiadanie. W przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, lub (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez określony czas – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;


8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę traktuje się jako nieważną.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, włącznie z kosztami dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta innego niż standardowy sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Zwrot płatności odbywa się przy użyciu tego samego sposobu płatności, który został użyty przez konsumenta, chyba że konsument wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, nie ponosząc żadnych kosztów. Jeśli Sprzedawca nie zaoferował odbioru Produktu od konsumenta, może wstrzymać zwrot płatności do momentu otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. W celu zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Adres do zwrotu Produktu to: ul. Gagarina 13/15, 44-121 Gliwice.

8.7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu, które wynikło z korzystania z niego w sposób wykraczający poza to, co jest konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

8.8. Konsument może ponieść pewne koszty związane z odstąpieniem od umowy, mianowicie:


8.8.1. jeżeli konsument zdecydował się na inną formę dostawy Produktu, która jest droższa niż najtańszy dostępny sposób, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu konsumentowi dodatkowych kosztów poniesionych z tego tytułu;

8.8.2. konsument jest odpowiedzialny za pokrycie bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu;

8.8.3. jeśli konsument zdecyduje się na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i później zdecyduje się odstąpić, będzie zobowiązany do zapłacenia za wykonane do tego momentu świadczenia. Kwotę do zapłaty oblicza się proporcjonalnie do wykonanych świadczeń, uwzględniając ustaloną w umowie cenę lub wynagrodzenie. Jeśli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, oblicza się ją na podstawie wartości rynkowej wykonanych świadczeń.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1. o odpłatne świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną oraz uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

8.9.2. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

8.9.3. w których przedmiotem jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.9.4. w których przedmiotem jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

8.9.5. w których przedmiotem jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.9.6. w których przedmiotem są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8.9.7. w których przedmiotem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

8.9.8 w których konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

8.9.9. w których przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

8.9.11. zawartych w drodze aukcji publicznej; 

8.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

8.9.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejsze postanowienia Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców, którzy nie są konsumentami.

9.2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym przypadku może nastąpić bez podawania przyczyny i nie daje Klientowi niebędącemu konsumentem prawa do żadnych roszczeń wobec Sprzedawcy.

9.3. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności, w tym żądać pełnej lub częściowej przedpłaty, niezależnie od wybranej przez Klienta metody płatności i zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Po przekazaniu Produktu przez Sprzedawcę przewoźnikowi, wszelkie korzyści i ryzyko związane z Produktem przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub opóźnienie w dostawie Produktu od momentu jego przekazania przewoźnikowi do momentu wydania Klientowi.

9.5. W przypadku, gdy Produkt jest dostarczany przez przewoźnika do Klienta niebędącego konsumentem, Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie przesyłki w sposób powszechnie przyjęty dla tego rodzaju przesyłek. Jeśli stwierdzi się ubytek lub uszkodzenie Produktu podczas transportu, Klient jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest wyłączona.

9.7. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Klientowi niebędącemu konsumentem bez podania przyczyny, natychmiastowo i bez żadnych konsekwencji, przesyłając stosowne oświadczenie.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy wobec Klienta/Usługobiorcy niebędącego konsumentem, niezależnie od podstawy prawnej, jest ograniczona do zapłaconej ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, jednak nie przekracza kwoty tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie za typowe i przewidywalne szkody w momencie zawarcia umowy, a nie odpowiada za utracone korzyści wobec Klienta/Usługobiorcy niebędącego konsumentem. Ponadto, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Produktu.

9.9. Wszelkie spory między Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem podlegają sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany w metodach płatności i dostaw, o ile te zmiany wpływają na wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2. Jeśli na podstawie niniejszego Regulaminu zostanie zawarta umowa o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto), zmieniony Regulamin będzie wiążący dla Usługobiorcy, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że Usługobiorca musi zostać prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedzieć umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku wprowadzenia nowych opłat lub podwyższenia istniejących opłat w wyniku zmiany Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy.

10.2.3. W przypadku umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu (np. Umowa Sprzedaży), zmiany w Regulaminie nie będą naruszać już nabytych praw Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie tych zmian. Oznacza to, że zmiany w Regulaminie nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte Umowy Sprzedaży oraz realizowane lub wykonane świadczenia wynikające z tych umów.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Poniżej przedstawiamy wzór formularza odstąpienia od umowy. Prosimy o wypełnienie i odesłanie go jedynie w przypadku chęci odstąpienia od umowy:

[Imię i nazwisko]
[Adres]
[Numer telefonu]
[Adres e-mail]
[Data]

 

ANUEL AUDIO
ROBERT ROMANIUK

ul.
Gagarina 13/15
44-
121 Gliwice
NIP 6
31 247 55 78
kontakt@anuelaudio.pl

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Na podstawie przepisów prawa, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej pomiędzy mną a [Nazwą Sprzedawcy], dotyczącej [opis przedmiotu umowy]. Odstępuję od umowy zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

Data zawarcia umowy: [wpisz datę zawarcia umowy]

Numer zamówienia: [wpisz numer zamówienia, jeśli dotyczy]

Proszę o zwrot zapłaconej kwoty w wysokości [wpisz kwotę], która została opłacona przez [sposób płatności]. Proszę o zwrot na ten sam środek płatności, na którym dokonałem pierwotnej transakcji.

[Podpis]

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres Sprzedawcy lub skorzystanie z innych dostępnych sposobów kontaktu w celu poinformowania o chęci odstąpienia od umowy.