1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu i Serwisu Internetowego służy przede wszystkim do udzielenia informacji. Nie nakłada ona żadnych zobowiązań na Usługobiorców ani Klientów Sklepu Internetowego. W dokumencie znajdują się wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie i Serwisie Internetowym. Obejmują one podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych, a także prawa osób, których dane są przetwarzane. Ponadto, Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące wykorzystania plików cookies i narzędzi analitycznych w Sklepie Internetowym.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu i Serwisu Internetowego jest firma

ANUEL AUDIO
ROBERT ROMANIUK
ul. Gagarina 13/15
44-121 Gliwice
NIP 631 247 55 78

adres poczty elektronicznej: kontakt@anuelaudio.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu i Serwisu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3 Administrator Sklepu i Serwisu Internetowego przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które reguluje ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodny przepływ tych danych. Rozporządzenie to – w skrócie nazywane „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” – uchyla dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

1.4. Korzystanie z Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. To samo dotyczy podawania danych osobowych przez Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu i Serwisu Internetowego, chociaż istnieją dwa wyjątki:

W przypadku zawierania umów z Administratorem, niepodanie niezbędnych danych osobowych określonych na stronie Sklepu Internetowego, w Regulaminie oraz w niniejszej Polityce Prywatności uniemożliwi zawarcie i realizację Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. Podanie tych danych jest w takim przypadku wymogiem umownym, a osoba, której dane dotyczą i chce zawrzeć umowę z Administratorem, musi dostarczyć wymagane informacje. Zakres danych niezbędnych do zawarcia umowy jest zawsze wcześniej określony na stronie Sklepu Internetowego i w Regulaminie.

Administrator ma obowiązki wynikające z przepisów prawa, które nakładają na niego obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. w celach podatkowych lub rachunkowych). W takim przypadku podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak ich udostępnienia uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych obowiązków.

1.5. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe są przetwarzane. Gwarantuje on, że gromadzone dane są:

Przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

Zbierane do określonych, prawidłowych celów i niepodlegają dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla których są przetwarzane.

Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, tylko przez niezbędny czas potrzebny do osiągnięcia celu przetwarzania.

Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

1.6. W celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i możliwością potwierdzenia tego faktu, Administrator podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw i wolności różnych osób fizycznych. W przypadku konieczności, te środki są regularnie przeglądane i aktualizowane. Administrator wykorzystuje również środki techniczne, które zapobiegają nieautoryzowanemu pozyskiwaniu lub modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.

1.7 Wszystkie terminy, wyrażenia oraz skróty użyte w niniejszej polityce prywatności, które są pisane wielką literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna), mają zastosowanie zgodnie z ich definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1 Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków, w zakresie odpowiadającym danemu warunkowi:

Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub więcej określonych celach.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy.

Przetwarzanie jest wymagane w celu spełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze.

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, mają nadrzędną wartość i wymagają ochrony danych osobowych. Szczególnie w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2. Aby Administrator mógł przetwarzać dane osobowe, konieczne jest istnienie co najmniej jednej podstawy, o których mowa w punkcie 2.1 Polityki Prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są określone w kolejnym punkcie polityki prywatności, odnoszącym się do konkretnego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Cele, podstawy prawne, okresy, zakresy przetwarzania danych osobowych oraz odbiorcy tych danych są ustalane przez Administratora na podstawie działań podejmowanych przez poszczególnych Usługobiorców lub Klientów w Sklepie Internetowym. Na przykład, jeśli Klient zdecyduje się na odbiór osobisty zakupionego produktu zamiast dostawy kurierskiej, jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą udostępniane przewoźnikowi obsługującemu dostawy na zlecenie Administratora.

3.2. W Sklepie Internetowym Administrator może przetwarzać dane osobowe zgodnie z poniższymi celami, podstawami prawymi, okresami oraz zakresem:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. 

Marketing bezpośredni 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing 

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadzenie ksiąg  podatkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego oraz realizację zawieranych Umów Sprzedaży, Administrator musi korzystać z usług zewnętrznych podmiotów, takich jak dostawcy oprogramowania, firmy kurierskie czy podmioty obsługujące płatności. Administrator wybiera jedynie takie podmioty przetwarzające, które zapewniają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, spełniające wymogi Rozporządzenia RODO i chroniące prawa osób, których dane dotyczą.

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie zawsze ma miejsce i nie obejmuje wszystkich wymienionych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców. Administrator przekazuje dane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia określonego celu przetwarzania danych osobowych, i to tylko w minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji tego celu. Na przykład, jeśli Klient wybierze opcję odbioru osobistego, jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi, który współpracuje z Administratorem.

4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego i wybierającego dostawę Produktu za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta odpowiednim przewoźnikom, spedytorom lub brokerom kurierskim w zakresie niezbędnym do dostarczenia Produktu Klientowi;

podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego i dokonującego płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta odpowiednim podmiotom obsługującym te płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności dokonywanej przez Klienta;

dostawcy dostarczający Administratorowi rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, które umożliwiają mu prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczenie za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do obsługi Sklepu Internetowego, dostawcy usług poczty elektronicznej i hostingu, a także dostawcy oprogramowania wspomagającego zarządzanie firmą oraz świadczenia pomocy technicznej dla Administratora) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta tylko w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu, a przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności;

dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta tylko w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu, a przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1. Na mocy Rozporządzenia RODO Administrator jest zobowiązany do informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w artykule 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO. W przypadku istnienia takiego profilowania, Administrator udostępnia istotne informacje dotyczące zasad podejmowania tych decyzji oraz informuje o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla osoby, której dane dotyczą. W tym punkcie Polityki Prywatności zawarte są informacje dotyczące ewentualnego profilowania.

5.2. W Sklepie i Serwisie Internetowym Administrator może stosować profilowanie w celach marketingu bezpośredniego. Niemniej jednak, decyzje podejmowane na podstawie profilowania przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży ani możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Profilowanie może prowadzić do różnych efektów, takich jak przyznanie rabatu, przesłanie kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu odpowiadającego zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby, lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Pomimo stosowania profilowania, decyzję o skorzystaniu z otrzymanego rabatu lub lepszych warunków zakupu Klient podejmuje samodzielnie.

5.3. Profilowanie w Sklepie i Serwisie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozowaniu zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego. Przykładowo, może to obejmować dodawanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony danego Produktu w Sklepie Internetowym lub analizę historii dokonanych wcześniej zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc dostarczyć jej np. kod rabatowy lub inne dostosowane do jej preferencji oferty.

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na tę osobę w podobny sposób.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (znane jako „prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania. Osoba ta ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki i zasady dotyczące realizacji tych praw są określone w artykułach 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z procedurami określonymi w Rozporządzeniu RODO oraz z prawem polskim, w tym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jej danych osobowych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym również przeciwko profilowaniu opartemu na tych przepisach, ze względu na szczególną swoją sytuację. W takim przypadku Administrator nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że udowodni istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które mają pierwszeństwo wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub jeśli istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, włączając w to profilowanie, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6. Aby skorzystać z uprawnień opisanych w niniejszym punkcie polityki prywatności, można skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na wskazany na początku Polityki Prywatności adres Administratora. Istnieje również możliwość skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

7.1. Pliki cookie, zwane również „ciasteczkami”, to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwer i przechowywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego. Mogą być zapisywane na dysku twardym komputera, laptopa lub na karcie pamięci smartfona, w zależności od używanego urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookie, wraz z historią ich powstania, można znaleźć np. na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookie podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w różnych celach. Oto niektóre z tych celów:

identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i wyświetlanie informacji o ich zalogowaniu;

zapamiętywanie produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

zapamiętywanie danych wypełnionych w formularzach zamówienia, ankietach lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

dostosowywanie zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy, takich jak kolory, rozmiar czcionki czy układ strony, oraz optymalizacja korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

prowadzenie anonimowych statystyk, które prezentują sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

remarketing, czyli badanie zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań, takich jak powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp. w celu tworzenia ich profilu i dostarczania dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań reklam, również na innych stronach internetowych w sieci reklamowej firm Google Inc. i Facebook Ireland Ltd.

7.3. Większość popularnych przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookie. Jednak każdy ma możliwość dostosowania ustawień swojej przeglądarki internetowej, aby określić warunki korzystania z plików cookie. Można na przykład częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookie. Warto jednak zauważyć, że wyłączenie plików cookie może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego. Na przykład, jeśli pliki cookie są wyłączone, może być niemożliwe kontynuowanie procesu zamówienia przez Formularz Zamówienia, ponieważ nie będzie możliwe zapamiętanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia.

7.4. Ustawienia plików cookie w przeglądarce internetowej mają znaczenie w kontekście wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookie przez nasz Sklep Internetowy. Zgodnie z przepisami, zgoda na korzystanie z plików cookie może być również wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Jeśli nie wyrażono zgody na korzystanie z plików cookie, należy dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej w zakresie plików cookie.

7.5. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookie oraz samodzielnego ich usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, można skorzystać z działu pomocy dostępnego w przeglądarce internetowej lub odwiedzić poniższe strony (kliknij na odpowiedni link):

Google Chrome: link do pomocy Chrome

Mozilla Firefox: link do pomocy Firefox

Opera: link do pomocy Opera

Safari: link do pomocy Safari

Microsoft Edge: link do pomocy Edge

Internet Explorer: link do pomocy Internet Explorer

Na tych stronach można znaleźć szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania plikami cookie w danej przeglądarce.

7.6. Administrator Sklepu i Serwisu Internetowego może wykorzystywać usługi Google Analytics i Universal Analytics świadczone przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizy ruchu na stronie Sklepu Internetowego. Dane gromadzone w ramach tych usług są przetwarzane w sposób zanonimizowany (jako dane eksploatacyjne, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnych osób) w celu generowania statystyk służących do zarządzania Sklepem Internetowym. Zebrane dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, nie zawierają informacji identyfikujących (danych osobowych) odwiedzających stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z tych usług gromadzi dane takie jak źródła i medium, które przyciągnęły odwiedzających do Sklepu Internetowego, zachowanie użytkowników na stronie, informacje o urządzeniach i przeglądarkach używanych do odwiedzin, adresy IP i domeny, dane geograficzne, a także dane demograficzne (takie jak wiek, płeć) i zainteresowania.

7.7. W razie chęci zablokowania udostępniania informacji o swojej aktywności na stronie Sklepu Internetowego za pomocą Google Analytics, osoba może zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. Dodatek ten jest łatwo dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.8. Administrator korzysta w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited. Piksel Facebooka pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam, analizować działania odwiedzających Sklep Internetowy oraz wyświetlać dopasowane reklamy. Więcej informacji na temat działania Piksela Facebooka można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.9. Możliwe jest zarządzanie działaniem Piksela Facebooka poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com. Aby to zrobić, można skorzystać z linku: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca do zapoznania się z Polityką Prywatności obowiązującą na tych stronach po ich opuszczeniu. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Sklepu Internetowego prowadzonego przez Administratora i nie obejmuje innych witryn ani serwisów.